ความเห็นต่อ “มาตรฐานการจัดกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 1 (Thailand Taxonomy Phase 1)”

08 สิงหาคม 2566
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา แนวร่วมการเงินที่เป็นธรรมประเทศไทย (Fair Finance Thailand, “แนวร่วมฯ ”) ได้นำส่งข้อคิดเห็น ต่อเอกสาร "ร่างมาตรฐานการจัดกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม หรือ Thailand Taxonomy ระยะที่ 1 (อ่านได้ที่ ความเห็นต่อ "(ร่าง) มาตรฐานการจัดกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 1"
ต่อมา คณะทำงาน Thailand Taxonomy นำโดยธนาคารแห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) (“คณะทำงาน”) ได้เผยแพร่ Thailand Taxonomy ระยะที่ 1 ฉบับสมบูรณ์ต่อสาธารณะแล้ว เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 (อ่านเพิ่มเติมลิงก์ https://www.bot.or.th/th/financial-innovation/sustainable-finance/green/Thailand-Taxonomy.html)
.
แนวร่วมฯ จึงชวนอ่านข้อเปรียบเทียบเอกสารฉบับสมบูรณ์ กับข้อคิดเห็นของแนวร่วมฯ ต่อฉบับร่าง พร้อมข้อเสนอแนะบางประการสำหรับการนำ Thailand Taxonomy ระยะที่ 1 ไปใช้ในภาคปฏิบัติต่อไป